Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 9 stk. 5

17. maj @ 19:30 - 20:30

I henhold til vedtægternes §9 stk. 5 skal der afholdes ekstraordinære generalforsamling.
Dette finder sted d. 17. maj 2022 i Idrætshusets mødelokaler bag Caféen, Flodvej 64, klokken 19:30
Følgende forslag, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, er til afstemning:

Forslag 1
Nuværende tekst:
§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Smørum Kabelnet med hjemsted i Ledøje-Smørum.
Ny tekst:
§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er SmørumNet med hjemsted i Smørum.

Forslag 2
Nuværende tekst:
§ 2.
Formål
Foreningens formål er at eje og drive kabelnet i Ledøje-Smørum til forsyning af medlemmerne med kabeldrevne
tjenester. Det drejer sig primært om radio- og TV-signaler fra de af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte radio
– og TV-programmer og sekundært om andre signaler, eksempelvis internet og telefon. Foreningen skal varetage
medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed.
Ny tekst:
§ 2.
Formål
Foreningens formål er at eje og drive netværk i Egedal Kommune til forsyning af foreningens medlemmer med
relevante digitale tjenester. Det drejer sig primært om internet- og Tv-tjenester fra de af generalforsamlingen til
enhver tid valgte leverandører og sekundært andre typer af digitale tjenester, f.eks. streaming-tjenester og telefoni.
Foreningen kan vælge at forsyne medlemmerne via andre operatørers netværk, hvis dette er fordelagtigt.
Foreningen skal varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed.

Forslag 3
Nuværende tekst:
§ 4.
Kapital og drift
1) Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem tilslutningsafgift og kontingent fra medlemmerne.
2) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen.
3) Kontingentet skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse
samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen.
Ny tekst:
§ 4.
Kapital og drift
1) Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem kontingent fra medlemmerne samt lejeindtægt i
forbindelse med brug af foreningens netværk. Tilslutningsafgift fra medlemmerne kan opkræves, hvis dette er
relevant i forhold til den reelle etableringsudgift.
2) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen.
3) Kontingent, lejeindtægt og evt. tilslutningsafgift skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder
administration, vedligeholdelse samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen.
4) Bestyrelsen bemyndiges til at kunne anvende op til 25% af foreningens egenkapital i henhold til det senest
aflagte regnskab til finansiering af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg indenfor Egedal
Kommune. For beslutninger om udførelse af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg,
gælder – når udgiften overstiger 25 % af foreningens egenkapital – at dette kan vedtages med simpelt
stemmeflertal på en generalforsamling, jf. § 9 stk. 1.

Forslag 4
Nuværende tekst:
§ 6.
Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer
1) Ved kontingentrestance er medlemsadministrator efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere
varsel at afbryde forbindelsen til antenneanlægget. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved
indbetaling af restance samt de ved genetableringen forbundne omkostninger.
2) Medlemmer, der efter afbrydelse af forbindelsen selv tiltvinger sig adgang til fordelerbokse og genetablerer
signalforsyningen, anmeldes til politiet for tyveri.
3) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af stk. 2, eller hvis medlemmet holder sine installationer i så
dårlig forfatning, at øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg generes.
Ny tekst:
§ 6.
Frakobling af forbindelsen til netværket og eksklusion af medlemmer
1) Ved kontingentrestance er medlemsadministrator efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere
varsel at afbryde forbindelsen til netværket. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved indbetaling af restance samt de ved genetableringen forbundne omkostninger.
2) Medlemmer, der efter afbrydelse af forbindelsen selv tiltvinger sig adgang til fordelerbokse og genetablerer
forbindelsen til netværket, anmeldes til politiet for tyveri.
3) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af stk. 2, eller hvis medlemmet holder sine installationer i så
dårlig forfatning, at øvrige medlemmers brug af det fælles netværk generes.

Forslag 5
Nuværende tekst:
§ 7.
Generalforsamling
1) Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske via lokalpressen
og på Smørum Kabelnets hjemmeside med mindst 21 dages varsel.
Ny tekst:
§ 7.
Generalforsamling
1) Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt til
medlemmerne – f.eks. via medlemsblad, e-mail, SMS eller sociale medier, samt på foreningens
hjemmeside med mindst 21 dages varsel.

Forslag 6
Nuværende tekst:
§ 9.
Beslutninger og afstemning
1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem, også
medlemmer uden signal, har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret
stemmeflertal.
5) Ved vedtægtsændringer, større ombygning og væsentlige ændringer af anlægget, kræves det, at mindst
2/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, og at ændringen
vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, skal
bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages
med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Ny tekst:
§ 9.
Beslutninger og afstemning
1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én
stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt
stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
5) Ved vedtægtsændringer og skift af hovedleverandør af digitale tjenester, kræves det, at mindst 2/3 af
medlemmerne er til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, og at ændringen vedtages
med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen eller
repræsenteret ved fuldmagt, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen
inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af
de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Forslag 7
Nuværende tekst:
§ 14.
Regnskab og revision
1) Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter, der skal attesteres af formanden eller
i dennes fravær af næstformanden. Kassereren skal føre regnskab og medlemsliste.
2) Kassebeholdning udover kr. 5.000,00 skal henstå på bankkonti. På disse konti kan der kun hæves af
kassereren eller formanden.
Ny tekst:
§ 14.
Regnskab og revision
1) Kassereren modtager foreningens indtægter, udbetaler alle udgifter og fører foreningens regnskab.
2) Foreningens likviditet til løbende drift skal henstå på bankkonti. På disse konti kan der kun hæves af
kassereren eller formanden.

Detaljer

Dato:
17. maj
Tidspunkt:
19:30 - 20:30

Sted

Idrætshuset i sal 1 bagved Caféen
Flodvej 62
Smørum, 2765
+ Google Maps