§ 1.

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Smørum Kabelnet med hjemsted i Ledøje-Smørum.

§ 2.

Formål

Foreningens formål er at eje og drive kabelnet i Ledøje-Smørum til forsyning af medlemmerne med kabeldrevne tjenester. Det drejer sig primært om radio- og TV-signaler fra de af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte radio- og TV-programmer og sekundært om andre signaler, eksempelvis inter- net og telefon. Foreningen skal varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed.

§ 3.

Medlemskreds

Som medlem kan optages enhver ejer, lejer eller andelshaver af fast ejendom mod betaling af tilslutningsafgift og kontingent. Øvrige omkostninger til etablering m.v. afholdes af det enkelte medlem.

§ 4.

Kapital og drift

 1. Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem tilslutningsafgift og kontingent fra medlemmerne.
 2. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen.
 3. Kontingentet skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen.

§ 5.

Udtræden af foreningen

 1. Udmeldelse af Smørum Kabelnet kan ske med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et kvartal.
 2. Udmeldelse, henholdsvis opsigelse af produkter, skal ske til foreningens medlemsadministrator.
 3. Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen andel af foreningens eventuelle formue.
 4. Eventuelle omkostninger ved senere gentilslutning afholdes af medlemmet.


§ 6.

Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer

 1. Ved kontingentrestance er medlemsadministrator efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere varsel at afbryde forbindelsen til antenneanlægget. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved indbetaling af restance samt de ved genetableringen forbundne omkostninger.
 2. Medlemmer, der efter afbrydelse af forbindelsen selv tiltvinger sig adgang til fordelerbokse og genetablerer signalforsyningen, anmeldes til politiet for tyveri.
 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af stk. 2, eller hvis medlemmet holder sine installationer i så dårlig forfatning, at øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg generes.
 4. Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på førstkommende generalforsamling.
 5. Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af det skyldige beløb og berettiger ikke et medlem til udbetaling af noget beløb.

§ 7.

Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske via lokalpressen og på Smørum Kabelnets hjemmeside med mindst 21 dages varsel.
 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.
 3. Forslag fra medlemmer skal stiles skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 4. Forslag, budget og regnskab skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8.

Dagsorden

For den ordinære generalforsamling gælder mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget og kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt

§ 9.

Beslutninger og afstemning

 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem, også medlemmer uden signal, har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
 2. Medlemmer i kontingentrestance fortaber stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen.
 3. Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmægtigen kan højst repræsentere ét medlem. Det skal af fuldmagten fremgå, til hvilke punkter på dagsordenen fuldmagten gælder. Fuldmagter kan ikke bruges under behandling af uventede forslag/afstemninger.
 4. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller mindst 10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det, ske skriftligt.
 5. Ved vedtægtsændringer, større ombygning og væsentlige ændringer af anlægget, kræves det, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, og at ændringen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling udover det i § 9 stk. 5 nævnte tilfælde afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 100 af foreningens medlemmer, bilagt dagsorden fremsender skriftligt ønske herom. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage herefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse senest 21 dage fra indkaldelsen. Indkaldelsen varsles via lokalpressen og på Smørum Kabelnets hjemmeside.

§ 11

Referater

De på generalforsamlingen behandlede forslag og vedtagne beslutninger nedskrives i et generalforsamlingsreferat, der underskrives af dirigenten. Referatet skal offentliggøres på Smørum Kabelnets hjemmeside senest 21 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 12

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis hvert år i forholdet 4:3. Efter første generalforsamling afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter selv sin forretningsorden. Konstituerende møde skal afholdes senest 4 uger efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen udfærdiger referat over forhandlinger med de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Bestyrelsen kan om nødvendigt nedsætte udvalg, programudvalg m.m. med et bestyrelsesmedlem som formand.

§ 13

Tegning – hæftelse

Bestyrelsen repræsenterer Smørum Kabelnet og leder og bestyrer dets anliggender, herunder dets formue.

Smørum Kabelnet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Smørum Kabelnet tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden i forbindelse med 3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 14

Regnskab og revision

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter, der skal attesteres af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Kassereren skal føre regnskab og medlemsliste.

Kassebeholdning udover kr. 5.000,00 skal henstå på bankkonti. På disse konti kan der kun hæves af kassereren eller formanden.

Foreningens egenkapital kan efter bestyrelsen skøn investeres i værdipapirer med lav risiko.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest den 1. februar efter regnskabsårets afslutning, hvorefter det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen.

§ 15

Opløsning af foreningen

Opløsning af Smørum Kabelnet kan kun vedtages på en generalforsamling i henhold til reglerne i § 9 stk. 5. I tilfælde af foreningens opløsning skal de fremmødte medlemmer tage stilling til anvendelsen af foreningens midler samt udvælgelse af likvidator.