§ 1.

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Smørum Kabelnet med hjemsted i Ledøje-Smørum.

 

§ 2.

Formål

Foreningens formål er at eje og drive kabelnet i Ledøje-Smørum til forsyning af medlemmerne med kabeldrevne tjenester. Det drejer sig primært om radio- og TV-signaler fra de af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte radio- og TV-programmer og sekundært om andre signaler, eksempelvis inter- net og telefon. Foreningen skal varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed.

 

§ 3.

Medlemskreds

Som medlem kan optages enhver ejer, lejer eller andelshaver af fast ejendom mod betaling af tilslut- ningsafgift og kontingent. Øvrige omkostninger til etablering m.v. afholdes af det enkelte medlem.

 

§ 4.

Kapital og drift

 1. Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem tilslutningsafgift og kontingent fra medlemmerne.
 2. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrel- sen.
 3. Kontingentet skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, ved- ligeholdelse samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen.

 

§ 5.

Udtræden af foreningen

 1. Udmeldelse af Smørum Kabelnet kan ske med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et kvartal.
 2. Udmeldelse, henholdsvis opsigelse af produkter, skal ske til foreningens medlemsadministrator.
 3. Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen andel af foreningens eventuelle formue.
 4. Eventuelle omkostninger ved senere gentilslutning afholdes af medlemmet.

 


§ 6.

Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer

 1. Ved kontingentrestance er medlemsadministrator efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere varsel at afbryde forbindelsen til antenneanlægget. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved indbetaling af restance samt de ved genetableringen forbundne omkostninger.
 2. Medlemmer, der efter afbrydelse af forbindelsen selv tiltvinger sig adgang til fordelerbokse og genetablerer signalforsyningen, anmeldes til politiet for tyveri.
 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af stk. 2, eller hvis medlemmet holder sine in- stallationer i så dårlig forfatning, at øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg generes.
 4. Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på førstkommende generalforsamling.
 5. Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af det skyldige beløb og berettiger ikke et medlem til udbetaling af noget beløb.

 

§ 7.

Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune. Ordi- nær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske via lokalpressen og på Smørum Kabelnets hjemmeside med mindst 21 dages varsel.
 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.
 3. Forslag fra medlemmer skal stiles skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 4. Forslag, budget og regnskab skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før ge- neralforsamlingens afholdelse.

 

§ 8.

Dagsorden

For den ordinære generalforsamling gælder mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget og kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt

 

§ 9.

Beslutninger og afstemning

 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem, også medlemmer uden signal, har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på gene- ralforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende ved- tægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
 2. Medlemmer i kontingentrestance fortaber stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen.
 3. Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmægtigen kan højst repræsentere ét medlem. Det skal af fuldmagten fremgå, til hvilke punkter på dagsordenen fuldmagten gælder. Fuldmagter kan ikke bruges under behandling af uventede forslag/afstemninger.
 4. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller mindst 10 af de frem- mødte stemmeberettigede medlemmer kræver det, ske skriftligt.