Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 9.5 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i SmørumNet

Tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19:00 i mødelokale 1, Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum
 
Vedtagelseskrav
På den ordinære generalforsamling den 20. februar 2024 var der 3 vedtægtsændringer til afstemning. For alle 3 vedtægtsændringer var der mere end 2/3 af de fremmødte der stemte for, men da kravet om at der skal stemmes for med 2/3 af alle medlemmers stemmer og dette ikke var tilfældet, skal der jævnfør § 9.5 indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

På denne ekstraordinære generalforsamling kan de 3 vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
 
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag fra bestyrelsen
    • Ændring af foreningens dækningsområde fra Egedal Kommune til primært Egedal Kommune (Vedtægternes § 2 og § 4)
    • Ændring af sted for afholdelse af generalforsamling fra Egedal Kommune til Smørum (Vedtægternes § 7)
  3. Eventuelt

Her er de 3 forslag der skal stemmes om:

§ 2 Formål

Foreningens formål er at eje og drive netværk primært i Egedal Kommune til forsyning af foreningens medlemmer med relevante digitale tjenester. Det drejer sig primært om internet- og Tv-tjenester fra de af generalforsamlingen til enhver tid valgte leverandører og sekundært andre typer af digitale tjenester, f.eks. streaming-tjenester og telefoni. Foreningen kan vælge at forsyne medlemmerne via andre operatørers netværk, hvis dette er fordelagtigt. Foreningen skal varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed.

§ 4 Kapital og drift

Bestyrelsen bemyndiges til at kunne anvende op til 25% af foreningens egenkapital i henhold til det senest aflagte regnskab til finansiering af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg primært i Egedal Kommune. For beslutninger om udførelse af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg, gælder – når udgiften overstiger 25 % af foreningens egenkapital – at dette kan vedtages med simpelt stemmeflertal på en generalforsamling, jf. § 9 stk. 1.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Smørum. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne – f.eks. Via medlemsblad, e-mail, SMS eller sociale medier, samt foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel.

  
Med venlig hilsen
BestyrelsenInformations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.