Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SmørumNet

I medfør af vedtægternes § 10, indkaldes medlemmerne hermed til ekstraordinær
generalforsamling i SmørumNet til afholdelse tirsdag den 5. september 2023, kl. 19:30 i Smørum Idrætscenter, Mødelokale 1, Flodvej 62, 2765 Smørum
Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til vedtægtsændring:
    a. Ændring af dækningsområde fra Egedal Kommune til Smørum og omegn
    (Vedtægternes §2 og §4)
    b. Ændring af sted for afholdelse af generalforsamling fra Egedal Kommune til Smørum (Vedtægternes §7)
  3. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen i SmørumNet

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om vedtagelse af ændring af foreningens vedtægter i forhold til foreningens dækningsområde og stedet for afholdelse af generalforsamlinger.
Den primære baggrund for ændring af foreningens dækningsområde fra Egedal Kommune til Smørum og omegn begrundes med, at vi ved ændringen får mulighed for at se bort fra kommunegrænser og alene forholde os til, hvorvidt en udvidelse af foreningens dækningsområde er såvel i teknisk som økonomisk henseende formålstjenligt og forsvarligt i forhold til foreningens løbende konsolidering.
Vi er i dialog med bestyrelsen i G/F Søndergaard Syd og der er aftalt en betinget overtagelse af deres anlæg mod at vi opdatere deres anlæg til samme niveau som vi har i vores forening. Foreningen består af 263 medlemmer og etableringsomkostningerne udgør 1.250 kr. pr. nyt medlem, hvilket er markant mindre end et nyt medlem i et nybyg område, hvor prisen normalt ligger mellem 10.000 og 11.000 kr. Overtagelsen skal ses som en del af vores løbende konsolidering, så vi kan opretholde attraktive priser og fordele til vores medlemmer.
Samtidig med ændring af dækningsområdet ønsker vi at signalere, at SmørumNet har sit udgangspunkt i Smørum, hvorfor vi præciserer, at generalforsamlinger afholdes i Smørum og ikke i et tilfældigt sted i Egedal Kommune.
Ændringerne i forslag 1, 2 og 3 er markeret med gult – alt øvrigt er uændret.

Forslag 1
§ 2 Formål
Foreningens formål er at eje og drive netværk i Egedal Kommune Smørum og omegn til forsyning af foreningens medlemmer med relevante digitale tjenester. Det drejer sig primært om internet- og Tv-tjenester fra de af generalforsamlingen til enhver tid valgte leverandører og sekundært andre typer af digitale tjenester, f.eks. streaming-tjenester og telefoni. Foreningen kan vælge at forsyne medlemmerne via andre operatørers netværk, hvis dette er fordelagtigt. Foreningen skal varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed.


Forslag 2
§ 4 Kapital og drift

  1. Bestyrelsen bemyndiges til at kunne anvende op til 25% af foreningens egenkapital i henhold til det senest aflagte regnskab til finansiering af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg indenfor Egedal Kommune i Smørum og omegn. For beslutninger om udførelse af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg, gælder – når udgiften overstiger 25 % af foreningens egenkapital – at dette kan vedtages med simpelt stemmeflertal på en generalforsamling, jf. § 9 stk. 1.

Forslag 3
§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune Smørum. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne – f.eks. Via medlemsblad, e-mail, SMS eller sociale medier, samt foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel.

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.